Jaarrekening 2019 Edam-Volendam
portal

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Een groot deel van het geïnvesteerd vermogen van de gemeente staat op, of ligt in de grond van het openbaar gebied. Een eigentijds zorgvuldig beheer hiervan is dan ook van wezenlijk belang.
Een tweede wellicht nog belangrijker aspect is, dat de kwaliteit van het openbaar gebied door de inwoners vaak het meest intensief wordt beleefd. Daarom is het van belang dat in de diverse beleids- cq. onderhoudsplannen een kader wordt opgenomen voor het gewenste kwaliteitsniveau. In het beleidsplannen Bruggen, Havens, Schoeiingen, Wegen en GRP zijn de kwaliteitsniveaus inmiddels aangegeven. Voor het vastleggen van kwaliteitsniveaus, bij toekomstig vast te stellen beleids- cq. onderhoudsplannen, zullen daar waar mogelijk de standaard kwaliteitsniveaus voor onderhoud openbare ruimte van de CROW worden gehanteerd. Deze zijn beschreven in de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 van het CROW. Aan dit kwaliteitsniveau kunnen dan inspecties en beheersmaatregelen worden getoetst. Ook kan worden bepaald of het door de raad vastgestelde niveau wordt gerealiseerd en gehandhaafd.

De kosten die gepaard gaan met het onderhoud aan kapitaalgoederen beslaan een belangrijk deel van het totale begrotingsbudget. Het is daarom van belang dat periodiek wordt gekeken naar de noodzaak en de timing van de geplande uitgaven in alle onderhoudsplannen. Dat kan betekenen dat in enig begrotingsjaar een geplande uitgave naar voren of naar achteren wordt geschoven, alles uiteraard binnen de verantwoorde technische en financiële kaders.

In 2019 heeft een belangrijke wijziging plaatsgevonden in de wijze waarop de lasten uit de verschillende gemeentelijke onderhoudsplannen worden gedekt. In de oude situatie werden alle kapitaal- en overige exploitatielasten gedekt uit diverse bestemde reserves. Deze reserves werden jaarlijks gevoed met een vaste toevoeging (per reserve berekend op basis van de kapitaallasten uit het verleden en de totale lasten in de toekomst).
In 2019 is door de raad gekozen voor een andere, meer algemeen gehanteerde, wijze van dekking.
In algemene zin zullen de kapitaallasten van nieuwe investeringen en onderhoudslasten voortaan niet meer worden gedekt uit de bestemde reserve, maar als last op de exploitatie drukken. De jaarlijkse vaste toevoeging aan de bestemde reserves komt hierdoor te vervallen en wordt dus eigenlijk ingezet ter dekking van de toekomstige kapitaal- en onderhoudslasten.
De afschrijvingslasten van afgesloten investeringen uit het verleden worden nog wel worden gedekt uit een  kapitaallastenreserve, zodat deze in de toekomst niet meer op de exploitatie drukken.
Deze kapitaallastenreserve had bij aanvang een boekwaarde die gelijk is aan de boekwaarde van de resterende afgesloten investeringen uit het verleden en zal gelijktijdig met het verdwijnen van die oude boekwaarden zijn uitgeput. Om het saldo van de reserve gelijk te maken met de boekwaarden van de oude investeringen is waar nodig een eenmalige dotatie ten laste van de Algemene reserve aan de kapitaallastenreserve toegevoegd.

Hieronder vindt u een overzicht van de actuele onderhoudsplannen waarover onze gemeente beschikt, waarbij eveneens (mits aanwezig) is aangegeven wat het gewenste onderhoudsniveau is. Om de waarde van een onderhoudsplan actueel te houden wordt een plan in het vijfde jaar van zijn bestaan geactualiseerd.

Groep

Plan

Besluit

Actualisatie gewenst in

Onderhoudsniveau

Water

Baggerplan 2020-2024

30-1-2020

2025

Legger + 20 cm extra

Bruggen 2019-2023

11-4-2019

2024

B/3

Havens 2019-2023

11-4-2019

2024

B/3

Schoeiingen/kademuren 2020-25

16-5-2019

2016

Groen

Groenvoorzieningen

2018

Niet vastgesteld

Speelwerktuigen

2018

Niet vastgesteld

Accommodaties

Overige

Niet vastgesteld

Sport indoor

Niet vastgesteld

Sport inrichting

29-9-2011

2016

Niet vastgesteld

Sport Outdoor

24-1-2013

2017

Niet vastgesteld

CAI

16-3-2017

2021

Niet vastgesteld

Wegen

Wegen 2019-2023

11-4-2016

2024

A/2 (binnenHIOR gebied)

B/3 (buiten HIOR gebied)

Verlichtingsplan

24-11-2016

2021

Niet vastgesteld

Riolering

Rioleringsplan

15-2-2018

2023

Op basis van schadebeelden

Overig

Afvalbeheer

15-12-2016

2021

Niet vastgesteld

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 08:37:20 met de export van 06/24/2020 14:04:04