Jaarrekening 2019 Edam-Volendam
portal

Bijlagen

WNT

Verantwoordingsmodel WNT 2019

WNT-verantwoording 2019 gemeente Edam-Volendam

De WNT is van toepassing op de gemeente Edam-Volendam. Het voor de gemeente Edam-Volendam toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000,-. Dit is het algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2019

bedragen x € 1

H. van der
Woude

M. van Essen-de Boer

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,000

0,722

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

104.255

61.253

Beloningen betaalbaar op termijn

18.335

10.517

Subtotaal

122.590

 71.770

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

140.107

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

-

-

Bezoldiging

122.590

71.770

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2018

bedragen x € 1

H. van der
Woude

M. van Essen-de Boer

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

15/10 – 31/12

1/1 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,000

0,722

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

21.680

60.010

Beloningen betaalbaar op termijn

3.587

9.839

Subtotaal

25.267

 69.849

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

40.389

136.496

Bezoldiging

25.267

69.849

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 08:37:20 met de export van 06/24/2020 14:04:04