Jaarrekening 2019 Edam-Volendam
portal

Bijlagen

Reserves

Nr

Reserve

Beginstand

Resultaat bestemming

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Eindstand

950001001

Algemene reserve

22.756

2.099

1.968

12.245

14.578

950102001

Grondexploitatie

1.101

31

1.071

950302002

Onderhoud bruggen

721

3.096

186

3.631

950402003

Automatisering

521

547

1.068

950502004

Onderh. Inr. organisatie

139

139

950802006

3e ontsluitingsweg

3.975

1.800

5.775

950902007

Onderh. Gemeentelijke eigendommen

2.928

62

186

2.804

951002008

Stads-/dorpsvernieuwing

70

5

65

951102009

Uitvoering baggerwerken

1.992

196

243

1.945

951502010

Huisvesting sporthallen/zalen

435

80

-9

524

951602011

Inrichting sporthallen/zalen

141

388

33

497

951902012

Onderhoud buitensportacc.

1.841

1.273

568

952002013

Individueel Loopbaanbudget

206

206

0

952302014

Centrale Antenne Inrichting (CAI)

393

63

31

425

952402015

Onderwijshuisvesting

998

998

0

952502016

Fiscale controle/ondersteuning

27

27

952602017

Aanloopkosten brandweerposten

109

77

186

952702018

Tractie

1.511

1.272

242

2.542

952802019

Gemeentelijke Huisvesting

2.219

290

23

2.486

953002021

Vaststellingsovereenkomst

744

17

69

693

953102022

Wegenbeheersplan

2.327

8.088

470

9.945

953202023

Renovatie zwembad Waterdam

2.056

4

77

1.983

953302024

Sociaal Domein

3.956

104

1.097

2.963

953602025

Transitiekosten Baanstede

513

513

954602030

Rekenkamer commissie

35

35

954702031

Beschoeiing/walmuren

719

703

28

1.394

954802032

Onderhoud Havens Edam-Volendam

553

799

56

1.295

955202034

Elektronische dienstverlening

6

4

10

955702036

Dijkversterking

776

2

774

956002037

Sportaccommodatiefonds

2.285

27

165

2.146

956202039

Jeugd en Gezin

213

31

182

956402040

Bouw Stadion FC Volendam

185

27

159

956702041

Speelwerktuigen

735

6

22

719

957502042

Budgetoverheveling 2009

716

164

846

34

957602043

Risicofonds Wijksteunpunt

46

46

957702044

Toeristisch Centrum Volendam

940

52

889

957802045

Jeugdgezondheidszorg GGD

75

9

66

957902046

Verbouwing Haven 154-156

137

7

130

958102047

Pius X

201

10

110

101

958202048

Verplaatsen Markt Volendam

30

6

24

958502049

Ontwikkeling gebied Harlingenln

1.654

1.654

958602050

Bovenwijkse voorzieningen

1.751

12

1.738

958702051

Risico Maria Goretti

500

500

958802052

Huisvesting 't Nest

193

193

0

962102054

MFA Oosthuizen

4.992

131

4.860

962202055

Amortisatie gebouwen MFA

339

1

339

962802059

Vitalisering Dorpskernen

73

14

59

962902060

Recreatieve voorzieningen

138

138

963002061

Parkeervoorzieningen

121

121

69.092

4.063

17.801

16.652

2.465

71.840

Toelichting

Het totaal van de reserves ultimo 2019 bedraagt € 71,8 mln. (2018: € 69,1 mln.), waarmee per saldo de reserves met € 2,7 mln. toenemen.
Behoudens de onttrekkingen en toevoegingen ten behoeve van kapitaallasten zijn alle toevoegingen en onttrekkingen op reserves incidenteel.

Algemene reserve

95000 1001 Algemene reserve
Het totaal van de algemene reserve is afgenomen met € 8,2 mln. naar € 14,6 mln. (2018: € 22,8 mln.). Deze afname wordt met name veroorzaakt door onttrekking naar het product Bruggen € 2,6 mln., product Beleidsplan wegenbeheer € 7,2 mln., product Haven Volendam € 0,8 mln. en het product Overige baten en lasten € 1,3 mln. Daarnaast het toevoegen van het resultaat 2018 na bestemming € 2,1 mln. en de winstneming grondexploitatie € 1,5 mln..

Bestemmingsreserves

Het totaal van de bestemmingsreserves ultimo 2019 bedraagt € 57,3 mln. (2018: € 46,3 mln.) hetgeen een toename is van € 11,0 mln. ten opzichte van 2018. In 2019 is € 17,8 mln. toegevoegd, € 4,3 mln. onttrokken en
€ 2,5 mln. vrijgevallen. Achtereenvolgens worden de belangrijkste mutaties en doel, aard en reden van de grootste bestemmingsreserves behandeld.

95010 2001 Grondexploitatie
Deze reserve heeft als doel om de risico's af te dekken die ontstaan bij het voeren van een actief grondbeleid. De reserve vormt de financiële buffer voor grondexploitatiecomplexen met een geraamd nadelig saldo.

95030 2002 Onderhoud bruggen
Deze reserve heeft als doel het planmatig onderhoud te dekken die is opgenomen in het beheersplan Bruggen. In 2019 is door de raad een geactualiseerd meerjarig beheersplan vastgesteld. Op basis van het geactualiseerd beheersplan heeft een éénmalige toevoeging in de reserve plaatsgevonden van € 2,6 mln. in verband met het uitvoeren van nieuw en achterstallig onderhoud.

95040 2003 Automatisering
Deze reserve heeft als doel de kapitaallasten investeringen automatisering te dekken. In 2019 heeft een toevoeging in de reserve plaatsgevonden van € 0,5 mln. om de kapitaallasten van de geactiveerde activa ICT te kunnen dekken.

95080 2006 3e ontsluitingsweg
Deze reserve heeft als doel om de lasten van de 3e ontsluitingsweg te kunnen dekken. Deze werkzaamheden omvatten de aanlegkosten van de weg, de aansluiting op de kruising N244/N247 en diverse verkeersmaatregelen en aansluitingen op het bestaande wegennet in de gemeente Edam-Volendam.

95090 2007 Onderhoud Gemeentelijke eigendommen
Deze reserve heeft als doel om de jaarlijkse kapitaal- en exploitatielasten die ontstaan door renovatie en onderhoud aan gemeentelijke gebouwen te dekken. Voor de renovatie en onderhoud gemeentelijke eigendommen is een beheersplan opgesteld. In het beheersplan onderhoud gemeentelijke eigendommen zijn niet opgenomen de overdekte sportaccommodaties en de onderwijshuisvesting, waarvoor afzonderlijke bestemmingsreserves zijn gevormd.

95110 2009 Baggerwerken
Deze reserve heeft als doel om het jaarlijks planmatig onderhoud te dekken. De gemeente Edam-Volendam heeft een relatief groot aantal waterwegen (en havens) voor de afvoer van (regen)water, afvalwater en transport van personen en goederen door middel van vaartuigen. Het is van groot belang, dat de diepte van deze waterwegen op een verantwoord niveau blijf ter voorkoming van het vastlopen van vaartuigen, wateroverlast door hemelwaterafvoer en het waarborgen van goede waterkwaliteit.

95190 2012 Onderhoud buitensportaccommodaties
Deze reserve heeft als doel om het jaarlijks planmatig onderhoud te dekken. In 2019 is het gemeentelijk beleid herzien en worden kapitaallasten buitensportaccommodaties gedekt in de programma exploitatie en niet meer vanuit een daarvoor bestemde reserve. In 2019 heeft een vrijval in de reserve plaats gevonden van € 1,3 mln..

95240 2015 Onderwijshuisvesting
In 2019 is het gemeentelijk beleid herzien en worden kapitaallasten Onderwijshuisvesting gedekt in de programma exploitatie en niet meer vanuit een daarvoor bestemde reserve. In 2019 heeft een vrijval in de reserve plaats gevonden van € 1,0 mln.  en wordt de reserve opgeheven.

95270 2018 Tractie
Deze reserve heeft als doel de kapitaallasten investeringen tractie te dekken. In 2019 heeft een toevoeging in de reserve plaatsgevonden van € 1,3 mln. om de kapitaallasten van de geactiveerde activa tractie te kunnen dekken.

95280 2019 Gemeentelijke huisvesting
Deze reserve heeft als doel de verhuizing naar een nieuw gemeentehuis mogelijk te maken. De reserve is gevormd uit een samenvoeging van de bestemde reserves Onderzoek locatie gemeentelijke huisvesting (095.530) en Gemeentelijk Huisvestingsfonds (095.700). De lasten van het planmatig onderhoud van het Stadskantoor wordt gedekt uit deze reserve. De toekomstige kapitaallasten van de realisatie van het nieuwe gemeentehuis kunnen deels gedekt worden door middel van een onttrekking uit deze reserve.

95310 2022 Wegenbeheersplan
Deze reserve heeft als doel het planmatig onderhoud te dekken die is opgenomen in het beheersplan Wegen. In 2019 is door de raad een geactualiseerd meerjarig beheersplan vastgesteld. Op basis van het geactualiseerd beheersplan heeft een éénmalige toevoeging in de reserve plaatsgevonden van € 8,1 mln. in verband met het uitvoeren van nieuw en achterstallig onderhoud.

95320 2023 Renovatie Waterdam
Het doel van deze reserve is om de kapitaallasten renovatie zwembad De Waterdam en planmatig onderhoud die opgenomen is in het meerjaren onderhoudsplan te dekken. De renovatie zwembad De Waterdam is in 2019 afgerond en met ingang van 2020 wordt over de geactiveerde waarde kapitaallasten geboekt.

95330 2024 Sociaal Domein
De reserve heeft als doel om de drie decentralisatie in het sociaal domein goed te laten verlopen en de financiële risico's te beperken. De reserve wordt aangewend om de uitvoering en tegenvallers in de uitvoering van de gedecentraliseerde taken op te vangen. Daarnaast wordt de reserve aangewend voor het verder vormgeven en uitrollen van nieuw beleid.

95470 2031 Beschoeiing/walmuren
Deze reserve heeft als doel het planmatig onderhoud te dekken die is opgenomen in het beheersplan Schoeiingen en kadermuren. In 2019 is door de raad een geactualiseerd meerjarig beheersplan vastgesteld. Op basis van het geactualiseerd beheersplan heeft een éénmalige toevoeging in de reserve plaatsgevonden van
€ 0,7 mln. in verband met het uitvoeren van nieuw en achterstallig onderhoud.

95482 2032 Onderhoud van Havens Edam-Volendam
Deze reserve heeft als doel het planmatig onderhoud te dekken die is opgenomen in het beheersplan Havens Edam-Volendam. In 2019 is door de raad een geactualiseerd meerjarig beheersplan vastgesteld. Op basis van het geactualiseerd beheersplan heeft een éénmalige toevoeging in de reserve plaatsgevonden van € 0,8 mln. in verband met het uitvoeren van nieuw en achterstallig onderhoud.

95600 2037 Sportaccommodaties
Deze reserve heeft als doel om de kapitaallasten investering sportaccommodaties te dekken. Het betreft de kapitaallasten van de investeringen die hebben  plaatsgevonden bij Atletiekbaan AV Edam , Sportpark EVC en uitbreiding sporthal De Opperdam.

95850 2049 Ontwikkeling gebied Harlingenlaan
Deze reserve heeft als doel om de kapitaallasten investering nieuwbouw sporthal De Seinpaal te dekken.

95860 2050 Bovenwijkse voorzieningen
Deze reserve heeft als doel de bovenwijkse voorziening van de grondexploitaties te dekken. De reserve is gevormd door toevoegingen vanuit de grondexploitatie Broeckgouw. Met ingang van 2016 mag vanuit grondexploitaties geen toevoeging meer plaats vinden in deze reserve.

96210 2054 MFA Oosthuizen
Deze reserve heeft als doel om de kapitaallasten nieuwbouw MFA Oosthuizen te dekken.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 08:37:20 met de export van 06/24/2020 14:04:04