Jaarrekening 2019 Edam-Volendam
portal

Paragrafen

Lokale heffingen

Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen op hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk, wat van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. Tevens wordt in grote lijnen weergegeven welk beleid de gemeente in het begrotingsjaar zal voeren ten aanzien van de lokale heffingen en de kwijtschelding hiervan.
Het fiscale instrumentarium van de gemeente is opgebouwd uit belastingen en rechten (of retributies), tezamen aangeduid als heffingen. Belastingen zijn gedwongen betalingen aan de overheid waar geen rechtstreekse individuele tegenprestatie tegenover staat en die krachtens algemene regels worden geheven. Rechten (of retributies) zijn betalingen die door de overheid worden gevorderd voor een individueel bewezen dienst.

Overzicht lokale heffingen

Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten uit de lokale heffingen zijn verkregen. Ten opzichte van 2018 zijn de totale inkomsten uit de lokale heffingen in 2019 met € 456.000 toegenomen. Dit betreft extra inkomsten uit leges omgevingsvergunningen, afvalstoffenheffing, reinigingsrecht, rioolheffing eigenaren, onroerendezaakbelastingen en parkeerbelasting. Met ingang van 2019 wordt tevens een watertoeristenbelasting geheven.

Bedragen * € 1.000

Belastingsoort

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Leges andere vergunningen

16

18

18

Leges verklaring goed gedrag

17

21

13

Leges burgerlijke stand

57

50

34

Leges baliewerkzaamheden/BRP

7

6

6

Leges naturalisatie

12

17

20

Leges reisdocumenten

395

155

168

Leges rijbewijzen

187

179

202

Leges omgevingsvergunningen

941

734

1.016

Leges parkeerontheffingen

50

46

50

Leges opbreekvergunningen

87

85

124

Bruggeld

 -

 -

 -

Havengeld

114

95

82

Marktgeld

39

36

35

Afvalstoffenheffing

3.580

3.774

3.739

Reinigingsrechten

150

147

237

Rioolheffing eigenaren niet-woningen

312

0

321

Rioolheffing eigenaren woningen

2.747

3.221

2.886

Rioolheffingen gebruikers niet-woningen

73

71

54

Rioolheffingen gebruikers woningen

-

-

3

Leges invalidenparkeerkaarten

8

11

8

Grafrechten incl. algemeen onderhoud

95

97

78

Grafrechten afkoop algemeen onderhoud

34

40

30

OZB eigenaren woningen

3.862

3.964

4.008

OZB eigenaren niet-woningen

1.954

1.123

1.891

OZB gebruikers niet-woningen

0

831

0

Hondenbelasting

127

126

134

Precariobelasting

32

35

30

Toeristenbelasting

631

629

647

Watertoeristenbelasting

0

80

77

Parkeerbelasting

51

100

123

Totaal

15.578

15.689

16.034

Inkomsten lokale heffingen 2019

100,0 %

Kwijtscheldingsbeleid

De gemeente Edam-Volendam heeft voor de onroerendezaakbelastingen en afvalstoffenheffing een kwijtscheldingsregeling vastgesteld. Huishoudens met een inkomen op minimumniveau komen in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm, waarbij tevens een vermogenstoets plaats heeft. Afhankelijk van de inkomens- en vermogenstoetsen worden de beide belastingen voor minima geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden. In de begroting 2019 is rekening gehouden met een bedrag voor kwijtschelding van € 85.000. Het werkelijk kwijtgescholden bedrag bedraagt € 80.462.    

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 08:37:20 met de export van 06/24/2020 14:04:04