Jaarrekening 2019 Edam-Volendam
portal

Financiën

Financieel resultaat

Financieel beeld overall

In de bijgestelde begroting 2019 (Winternota) werd rekening gehouden met een overschot van 789K.
De uiteindelijke realisatie 2019 komt uit op 2.299k positief. De afwijking met de begroting bedraagt 1.510k zoals in onderstaande tabel is weergeven.

Bedragen * € 1.000

Overall resultaat

Jaarrekening

Prim. begroting

Bijgestelde begroting

Realisatie

Afwijking

2018

2019

2019

2019

2019

Lasten

-87.006

-93.448

-106.005

-104.467

1.538

Baten

91.069

93.741

106.794

106.766

-29

Totaal

4.063

293

789

2.299

1.510

Onderstaand wordt het resultaat per programma gepresenteerd.

In onderstaande tabel wordt het resultaat per programma gepresenteerd. Onder de tabel wordt per programma toegelicht welke mutaties verantwoordelijk zijn voor de afwijking.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

Jaarrekening

Prim. begroting

Bijgestelde begroting

Realisatie

Afwijking

2018

2019

2019

2019

2019

Programma 1 Bestuur

Lasten

-14.290

-14.082

-16.489

-17.810

-1.321

Baten

766

187

495

648

153

Saldo

-13.524

-13.896

-15.994

-17.162

-1.168

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ

Lasten

-4.945

-5.013

-5.444

-5.233

212

Baten

694

458

693

644

-49

Saldo

-4.252

-4.554

-4.751

-4.589

162

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling

Lasten

-10.263

-14.515

-15.761

-18.172

-2.412

Baten

12.295

13.098

13.303

16.842

3.539

Saldo

2.032

-1.416

-2.458

-1.331

1.127

Programma 4 Ruimtelijk Beheer

Lasten

-17.374

-22.243

-31.484

-27.960

3.524

Baten

11.838

16.339

25.788

22.232

-3.557

Saldo

-5.536

-5.904

-5.696

-5.729

-33

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving

Lasten

-35.397

-34.674

-35.433

-33.984

1.449

Baten

12.170

10.687

13.364

12.453

-911

Saldo

-23.227

-23.987

-22.069

-21.531

538

Programma 6 Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen

Lasten

-4.737

-2.921

-1.394

-1.308

86

Baten

53.307

52.972

53.151

53.948

797

Saldo

48.570

50.050

51.757

52.640

883

Totaal

4.063

293

789

2.299

1.510

Programma 1

Het nadelig verschil van - 1.168k wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

-

Hogere dotatie voorziening pensioen wethouders

- 656k

-

Hogere overhead (hogere inhuur en lagere door belasting salarissen)

- 705k

Programma 2

Het voordelige verschil van 162k wordt voornamelijk veroorzaakt door:

-

Minder uitgaven op integrale veiligheid

244k

Programma 3

 Het voordelige verschil van 1.127k wordt voornamelijk veroorzaakt door:

-

Hogere opbrengst omgevingsvergunningen

234k

-

Hogere opbrengst overige gronden

688k

Programma 4

Het nadelig verschil op programma 4 bedraagt - 33k, maar is grotendeels het saldo van de volgende afwijkingen:

-

Minder uitgaven op het planmatig onderhoud wegen

377k

-

Minder uitgaven planmatig onderhoud bruggen

336k

-

Minder uitgaven planmatigonderhoud baggeren

387k

-

Hogere kosten afvalverwerking

- 244k

-

Hogere dotatie voorziening riolering

- 694k

Programma 5

Het voordelige verschil op programma 5 van 538k wordt voor een groot deel veroorzaakt door de volgende afwijkingen:

-

Mindere uitgaven bijzondere bijstand

182k

-

Minder uitgavenToegang

182k

-

Minder uitgaven Jeugd en WMO

280k

-

Hogere uitgaven binnensport accommodaties

- 205k

Programma 6

Het voordelige verschil op programma 6 bedraagt 883k en wordt veroorzaakt door:

-

Hogere algemene uitkering

221k

-

Hoger overige baten lasten

784k

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 08:37:20 met de export van 06/24/2020 14:04:04