Jaarrekening 2019 Edam-Volendam
portal

Bijlagen

Incidentele baten en lasten per programma

Product

Omschrijving

Begroot

Realisatie

Saldo

Benoemd in begroting 2019

Programma 1

Lasten

1.02

Dagelijks bestuur

Hogere dotatie voorziening pensioen Gewezen Wethouders i.v.m. lage rekenrente

4.093

693.431

-689.338

Nee

1.07

Overhead

In de programmabegroting was rekening gehouden met een incidentele last voor voormalig personeel. Realisatie is lager geweest

177.000

119.689

57.311

Ja

Ingeleend Personeel opvang invoering WNRA. Er was rekening gehouden met incidenteel hogere kosten. Werkzaamheden in 4 maanden afgerond

90.000

48.343

41.657

Ja

Inkoop trainingen t.b.v. Gewoon Goed zijn in 2019 lager uitgevallen dan incidenteel begroot.

175.000

78.455

96.545

Ja

Baten

1.07

Overhead

Detacheringsvergoeding Beemster

-93.465

-102.425

8.960

Ja

Programma 2

Lasten

2.03

Integrale Veiligheid

Buurtbemiddelingsaanpak

20.000

25.240

-5.240

Ja

Inhuur Extern t.b.v. het opstellen van lokale & regionale Ondermijningsbeelden

100.000

108.097

-8.097

Ja

Opstellen ondermijningsbeelden (zijn via de AR overgeheveld naar 2020)

25.000

25.000

0

ja

Incidentele inhuur t.b.v. project ‘Allen voor één’

150.000

140.207

9.793

Ja

Bijdrage van derden project ‘Allen voor één’

-134.000

-178.500

44.500

ja

Jongerenwerk

100.000

16.600

83.400

Nee

Overig Integrale Veiligheid, zie toelichting programma 2

275.000

209.000

66.000

Nee

2.05

KCC Burgerzaken

Extra kosten ingeleend personeel niet zijnde vervanging i.v.m. ziekte

0

60.828

-60.828

Nee

Programma 3

Lasten

3.01

Economische zaken en toerisme

Ontwikkeling van diverse plannen: te weten Economisch Platform, Bedrijvigheidsvisie, Leefbaar Edam en een Integrale Visie voor Haven, de Dijk en Slobbeland

161.543

87.985

73.558

Ja

3.03

Monumenten en Oudheidkunde

Implementatiebudget Historische Scheepswerf (bouw werf en opzet werkgelegenheidsproject)

100.000

74.011

25.989

Ja

3.05

Ruimtelijk Onderzoek en Beleid

Opstellen PvA Natuur en Landschap. Dit plan is echter nog niet van start gegaan.

50.000

0

50.000

Ja

3.08

Omgevingsvergunningen

Implementatie Omgevingswet, dekking uit Algemene Reserve

320.000

356.340

-36.340

Ja

Baten

3.08

Omgevingsvergunningen

Hogere inkomsten aan Leges

-734.000

-1.015.886

281.886

Nee

3.11

Overige gronden

Tijdelijke huuropbrengst D. v/d Broek

-133.300

-133.332

32

Ja

Hogere grondinkomsten uit Waterrijk en Recreatieproject Slobbeland

-130.000

-834.346

704.346

Nee

Programma 4

Lasten

4.01

Wegen, paden en pleinen

Minder planmatig onderhoud

722.025

345.453

376.572

Nee

4.05

Bruggen

Minder planmatig onderhoud

378.365

41.915

336.450

Nee

4.08

Waterhuishouding

Minder planmatig onderhoud

629.722

241.823

387.899

Nee

4.11

Groenvoorziening

Extra Aanbesteding groenwerkzaamheden Werkplus. Oorspronkelijke bedrag was €145.000, maar bij Winternota verlaagd met €60.000. Uiteindelijke kosten vallen allemaal binnen de €330.000 structurele kosten

85.000

0

85.000

Ja

4.13

Afvalstoffen

Nadelig effect voornamelijk toe te schrijven aan hoger kosten voor het storten van afval

1.671.566

1.935.910

-264.344

Nee

4.14

Riolering

Nadelig, veroorzaakt door de toevoeging aan de voorziening riolering, die weer wordt veroorzaakt door de onderbestedingen in het GRP (bedrag bij begroot is het saldo van rekening 472000 en 872000, mutaties voorzieningen)

-40.599

652.604

-693.203

Nee

Programma 5

Lasten

5.03

Maatwerkdienstverlening 18 -

Landelijk contract Jeugdzorg. Oorspronkelijk voorstel was €60.000, maar bij winternota €140.000 bijgeraamd. Alle zorg wordt echter bij 1 zorgverlener ingekocht en er is geen onderscheid te maken tussen structureel en incidenteel

200.000

296.144

-96.144

Ja

5.08

Bijzondere bijstand

Voordelig verschil op de Regeling Kansen voor Kinderen

202.800

23.275

179.525

Nee

5.11

Toegang

Voordelig verschil komt door een onderbesteding op vluchtelingenwerk en op uitvoeringskosten jeugdbeleid.

1.413.148

1.152.905

260.243

Nee

5.12

Jeugd Kansrijk

Leerlingenvervoer is hoger uitgevallen dan begroot

550.000

695.085

-145.085

Nee

5.13

Jeugd en WMO Algemeen

Voordelig verschil door een onderbesteding op met name Jeugdpreventiebeleid

899.654

619.937

279.717

Nee

5.20

Gemeentelijke binnensportaccommodaties

Het negatieve effect wordt veroorzaakt doordat de geclaimde SPUK bijdrage lager uitvalt dan geraamd. De hiernaast genoemde bedragen betreffen het gehele programmaonderdeel

974.117

1.179.543

-205.426

Nee

5.24

Kunst en Cultuur

Euro Art 2020 Edam (via AR naar 2020 overgeheveld)

39.000

39.000

0

Ja

Programma 6

Lasten

6.02

Onroerende zaakbelastingen

Omzetten waarderingsgrondslag OZB

44.000

43.291

709

Ja

Baten

6.04

Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds

Hogere ontvangsten

-43.599.283

-43.819.777

220.494

Nee

6.07

Overige Baten en lasten

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 08:37:20 met de export van 06/24/2020 14:04:04