Jaarrekening 2019 Edam-Volendam
portal

Bijlagen

Baten en lasten per taakveld

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

Bijgestelde begroting

Realisatie

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

TVD0.1

Bestuur

-1.671

64

-1.606

-2.249

79

-2.170

TVD0.10

Overhead

-76

0

-76

-80

0

-80

TVD0.11

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

TVD0.2

Burgerzaken

-1.015

429

-585

-1.089

444

-645

TVD0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-715

674

-42

-710

1.340

630

TVD0.4

Overhead

-14.856

400

-14.455

-15.607

555

-15.052

TVD0.5

Treasury

-84

475

391

-125

448

324

TVD0.61

OZB Woningen

-214

3.964

3.750

-251

4.008

3.757

TVD0.62

OZB niet-Woningen

-28

1.954

1.925

-35

1.891

1.856

TVD0.63

Parkeerbelasting

0

146

146

0

174

174

TVD0.64

Belastingen overig

-209

191

-19

-209

194

-16

TVD0.7

Algemene uitkering Gemeentefonds

0

43.599

43.599

0

43.820

43.820

TVD0.8

Overige baten en lasten

-302

2.148

1.846

-296

2.771

2.476

TVD0.9

VPB Vennootschapsbelasting

-150

0

-150

5

0

5

TVD1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-2.779

112

-2.667

-2.664

0

-2.664

TVD1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.468

152

-1.316

-1.284

200

-1.084

TVD2.1

Verkeer en vervoer

-15.975

10.910

-5.065

-15.166

10.821

-4.344

TVD2.2

Parkeren

-185

27

-158

-155

27

-127

TVD2.3

Recreatieve havens

-1.100

1.005

-96

-1.142

998

-145

TVD2.4

Economische haven en waterwegen

-1.755

456

-1.299

-1.353

272

-1.081

TVD3.1

Economische ontwikkeling

-211

0

-211

-138

0

-138

TVD3.3

Bedrijvenloker en bedrijfsregelingen

-70

124

53

-68

128

59

TVD3.4

Economische promotie

-235

711

475

-211

725

515

TVD4.1

Openbaar basisonderwijs

-260

25

-235

-204

0

-204

TVD4.2

Onderwijshuisvesting

-1.473

1.067

-406

-1.396

1.053

-343

TVD4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.078

308

-769

-1.169

303

-866

TVD5.1

Sportbeleid en activering

-562

0

-562

-544

0

-544

TVD5.2

Sportaccommodaties

-3.910

3.309

-601

-3.767

3.024

-744

TVD5.3

Cultuur

-402

0

-402

-354

0

-354

TVD5.4

Musea

-185

51

-134

-133

15

-118

TVD5.5

Cultureel erfgoed

-274

34

-240

-225

28

-197

TVD5.6

Media

-693

0

-693

-693

0

-693

TVD5.7

Openbaar groen en recreatie

-3.306

715

-2.591

-3.289

696

-2.593

TVD6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-3.790

1.468

-2.322

-3.210

1.309

-1.901

TVD6.2

Wijkteams

-1.556

376

-1.180

-1.438

310

-1.127

TVD6.3

Inkomensregelingen

-5.690

4.706

-985

-5.433

4.617

-816

TVD6.4

Begeleide participatie

-2.585

323

-2.263

-2.586

535

-2.051

TVD6.5

Arbeidsparticipatie

-513

0

-513

-511

6

-505

TVD6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-1.053

13

-1.041

-1.172

8

-1.164

TVD6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-3.182

416

-2.766

-3.169

273

-2.896

TVD6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-5.827

920

-4.907

-5.627

646

-4.981

TVD6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-211

0

-211

-228

0

-228

TVD6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-350

0

-350

-382

0

-382

TVD7.1

Volksgezondheid

-1.489

0

-1.489

-1.419

0

-1.419

TVD7.2

Riolering

-4.787

6.640

1.852

-2.101

3.268

1.167

TVD7.3

Afval

-3.709

4.163

454

-3.990

4.240

250

TVD7.4

Mileubeheer

-597

0

-597

-503

0

-503

TVD7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-238

211

-27

-212

182

-29

TVD8.1

Ruimtelijke ordening

-1.561

1.741

179

-1.512

1.737

225

TVD8.2

Grondexploitaitie (niet-bedrijventer.)

-11.958

11.714

-244

-14.646

14.284

-362

TVD8.3

Wonen en bouwen

-1.666

1.056

-611

-1.728

1.338

-391

Totaal taakvelden incl. mutaties reserves

-106.005

106.794

789

-104.467

106.766

2.299

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 08:37:20 met de export van 06/24/2020 14:04:04