Jaarrekening 2019 Edam-Volendam
portal

Balans en toelichting

Grondslagen

Toelichting op de jaarrekening

Inleiding

De jaarrekening van de gemeente Edam-Volendam is opgesteld volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Grondslagen voor de waardering

Algemeen

De waardering van de activa en de passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij hierna bij het desbetreffende balansonderdeel anders is vermeld, zijn activa en de passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde.
De in de toelichting genoemde bedragen zijn opgenomen in duizenden euro’s. De vergelijkende cijfers zijn daar waar nodig voor de vergelijkbaarheid aangepast.

Continuïteit

De gemeente heeft als gevolg van de Corona crisis te maken met teruglopende inkomsten en oplopende kosten. Het college onderkent de risico’s en neemt passende maatregelen om de risico-inschatting periodiek bij te stellen en waar nodig en mogelijk maatregelen te formuleren en evalueren. Het continuïteitsrisico voor de gemeente is beperkt te noemen. De verwachting is, dat een groot deel van de financiële effecten van de Corona crisis door het Rijk worden gecompenseerd. Daarnaast is het huidige weerstandsvermogen van de gemeente toereikend om eventuele nadelige gevolgen op korte termijn te kunnen opvangen. Op middellange en lange termijn heeft het college de mogelijkheid om beleidsdoelen te herijken, projecten uit te stellen en hiermee kostenbesparingen te realiseren. Deze maatregelen zijn voor het college reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de gemeentelijke activiteiten. Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

Schattingen

Het opstellen van de jaarrekening vereist, dat het college oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode, waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Bij het opstellen van de jaarrekening is geen rekening gehouden met  eventuele effecten van de Corona crisis en wordt verwezen naar het onderdeel "Gebeurtenissen na balansdatum".

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn in de balans opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen en specifiek van derden ontvangen investeringsbijdragen en -subsidies.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen materiële vaste activa met economische nut, materiële vaste activa met economische nut waarvoor een heffing kan worden geheven en materiële vaste activa met een maatschappelijk nut. Materiële vaste activa met een economisch nut zijn gevormd uit alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn.

De afschrijvingstermijn zijn gehanteerd conform de financiële verordening, zoals opgenomen in bijlage 1 “Afschrijvingsbeleid vaste activa”.

Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen leningen verstrekt aan derden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Deelnemingen en effecten zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of de lagere marktwaarde.

Voorraden

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken) alsmede de rentekosten berekend zoals voorschreven in de BBV als ook administratie- en beheerskosten.

Bij winstneming wordt de methode Percentage of Completion (POC) gevolgd: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd wordt tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst genomen. De berekening van de tussentijds te nemen winst gaat via de formule “(% realisatie kosten x % realisatie opbrengsten) x geraamde winst in euro”. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele onzekerheden in de bepaling van de geraamde winst. Deze onzekerheden worden gekwantificeerd op basis van “kans x impact”. 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

De vorderingen zijn, onder aftrek van eventuele voorziening voor oninbaarheid, tegen nominale waarde gewaardeerd. De voorziening voor oninbaarheid zijn statisch bepaald op basis van ouderdom en volwaardigheid van de openstaande vordering.

Liquide middelen en overlopende activa

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorzieningen

Voorzieningen zijn op het moment van het opmaken van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en risico’s, voor zover hiervan de omvang redelijkerwijs kan worden ingeschat. Tevens zijn specifieke bestedingsverplichtingen voor van derden verkregen middelen voorzien.

Langlopende schulden

De langlopende schulden worden opgenomen tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. Deze schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Kortlopende schulden < 1 jaar en overlopende passiva

Deze passiva worden tegen nominale waarde opgenomen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van de historische kosten. De lasten en baten zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Alle lasten en baten die betrekking hebben op het boekjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekend zijn, zijn in het boekjaar verwerkt.

Lasten en verliezen

Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten zijn in beginsel toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. Uitzonderingen hierop vormen de van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Doordat hiervoor geen voorziening of schulden mogen worden getroffen, zijn deze personeelskosten toegerekend aan het boekjaar waarin de uitbetaling plaats vindt.

Baten en winsten

Baten en winsten zijn slechts genomen voor zover deze op balansdatum zijn gerealiseerd.

Dividendopbrengsten van deelnemingen zijn als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar is gesteld.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 08:37:20 met de export van 06/24/2020 14:04:04