Jaarrekening 2019 Edam-Volendam
portal

Paragrafen

Financiering

Het doel van deze paragraaf is om de raad te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van de financiële risico's. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's onder andere door middel van de financiering van het beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Voor treasury is het tijdig, juist en volledig beschikbaar hebben van financiële informatie van wezenlijk belang om de treasuryfunctie naar behoren uit te voeren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de informatie die direct betrekking heeft op de aankoop van gronden en uitvoering van grote werken en speerpunten etc. De kwaliteit van de treasuryfunctie is sterk afhankelijk van de informatie welke wordt aangeleverd door de verschillende afdelingen over de planning van hun activiteiten en de financiële gevolgen.

Een belangrijke factor bij het uitvoeren van het treasurybeleid, is het (verwachte en werkelijke) verloop van de rente. De gemeente Edam-Volendam stelt zelf geen rentevisie op maar zal aan de hand van rentevisies van gerenommeerde financiële instellingen haar beleid bepalen.

De ontwikkelingen van de economie op mondiaal niveau hebben invloed op de rentestanden. De onrust rond de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en de tegenvallende economische groeicijfers hebben de ECB ertoe aangezet om vanaf november 2019 weer te starten met het opkopen van obligaties. Daarnaast heeft de ECB besloten de beleidsrente opnieuw te verlagen en deze voor minimaal een jaar op het huidige lage niveau te houden.

De historisch lage rentestanden hebben veel invloed op de rente die banken vergoeden over de uitstaande tegoeden op de rekening-courant, de termijndeposito’s en natuurlijk ook op de rentetarieven voor leningen. De lage rentestand maakt  het gunstiger om nieuwe leningen(schulden) aan te trekken en minder gunstig om veel liquide middelen in kas te houden. De gemeente had in 2019 gemiddeld € 2,4 mln. aan uitstaande middelen in rekening-courant bij het Rijk (schatkistbankieren). Door de lage rentestand heeft de gemeente hiervoor geen vergoeding ontvangen.

In het eerste kwartaal van het jaar ontvangt de gemeente nog geen belastinginkomsten en worden doorgaans veel rekeningen en subsidies uitbetaald. Dit zorgt er voor dat het banksaldo van de gemeente in de eerste maanden veelal negatief is. Het structurele negatieve saldo van de rekening-courant heeft er toe geleid dat er begin 2019 een nieuwe langlopende geldlening van € 5,5 mln. is afgesloten bij de BNG. De lening heeft een looptijd van 20 jaar tegen een rentepercentage van 1,268%.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 08:37:20 met de export van 06/24/2020 14:04:04