Jaarrekening 2019 Edam-Volendam

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op het moment dat u deze jaarrekening ontvangt heeft ons land te maken met de gevolgen van de Coronacrisis. Dit raakt natuurlijk  ook onze  gemeente. De situatie over 2019 verandert hierdoor niet maar het toekomstbeeld wordt wel opnieuw bepaald. Dit is echter geen onderdeel van deze jaarrekening. In de teksten en toelichtingen vindt  dus geen verdere koppelingen en verwijzingen met het Corona virus in 2020.

Met meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat de gemeente Edam-Volendam uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, sport, toerisme en muziek. Nuchter, eigenwijs, sociaal, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig en werklustig. Een palet van verscheidenheid dat kleur geeft aan de gemeente, maar dat ook nieuwe opgaven voor de toekomst in zich herbergt. Nieuwe opgaven voor zowel de inwoners als de gemeentelijke organisatie. Van leefbaarheid tot bedrijvigheid, van natuurontwikkeling tot stedelijke ontwikkeling en van kleinschaligheid tot regionale en internationale samenwerking.

Stappen vooruit
We hebben ook dit jaar niet stil gezeten in onze mooie gemeente! Er zijn veel projecten en initiatieven waar, met als uitgangspunt onze vier kernwaarden (verbinden, leiderschap, wendbaar & vertrouwen), het afgelopen jaar hard aan is gewerkt. De derde ontsluitingsweg, het Botter+ project, LEF, herinrichting van de Julianaweg, de verdere optimalisatie van onze dienstverlening, de omgevingsvisie, het verleden van onze straatverlichting, het werk aan de riolen, het plaatsen van afvalcontainers, focus op duurzaamheid, de vele beleidsplannen die door de gemeenteraad geaccordeerd zijn, de nieuwe scholen die we gaan bouwen, het Gymsportcentrum etc. etc. Het klinkt gek, maar dit is nog slechts een kleine greep uit alle zaken waar de gemeente dit jaar stappen in heeft gezet. Het is niet altijd voor iedereen zichtbaar, maar er wordt hard gewerkt! De stappen, die we de afgelopen tijd ook in de interne organisatie hebben gezet, beginnen hun vruchten af te werpen. Natuurlijk stoten we soms nog onze neus. Soms willen we sneller dan we kunnen. Maar we blijven onze gezamenlijke kennis en kracht in te zetten voor allerlei lopende en nieuwe projecten. Met elkaar, voor elkaar.

Ondernemend en Betrokken
We willen betrouwbaar zijn en veel ambities uitvoeren. We willen meedenken en samen met inwoners en partners optrekken. We gaan zoveel mogelijk in gesprek, luisteren naar de wens van de inwoners en de raad en geven vervolgens open en eerlijk aan wat er mogelijk is, maar ook wat er niet kan.
Ook voor het komend jaar geldt: we moeten aan het werk! Samen. Dat is waar we voor staan en wat we op alle fronten willen uitstralen. Edam-Volendam is en blijft ‘Ondernemend en Betrokken’.

De jaarstukken
Met deze jaarstukken wordt naast een inhoudelijk beeld ook een financieel beeld geschetst. Een vergelijking kan worden gemaakt van afwijkingen tussen geraamde bedragen en werkelijke uitgaven en inkomsten. Om een beeld te geven op het (beleids-)informatieniveau van de raad is per programma een overzicht gegeven van de grootste financiële afwijkingen in elk programma.

Naast het feit dat we voor het overgrote deel op koers liggen met de uitvoering van de programma’s, is samenhang en balans aangebracht tussen inhoudelijke voornemens en financiële gevolgen. De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van€ 2.299.000. Hierbij is rekening gehouden met de winstneming uit het woningbouwprogramma De Broeckgouw van € 1,5 mln. die aan de algemene reserve is toegevoegd.
Naar verwachting zal een positief resultaat van toegevoegd kunnen worden aan de Algemene Reserve.  Voor een nadere analyse verwijzen wij u naar de analyses bij de verschillende programma’s. Vanaf 4 mei 2020  heeft de controle plaatsgevonden op de jaarstukken 2019 door de accountant. De definitieve versie van de jaarstukken wordt gepresenteerd in de raad van 23 juni as.

Het positieve resultaat in het jaar 2019 kent meerdere oorzaken. Hieronder noemen wij een aantal afwijkingen t.o.v. de vastgestelde begroting:
- Hogere kosten als gevolg van verplichte pensioenbijdragen aan oud bestuurders
- Hogere inkomsten uit Omgevingsvergunningen
- Hogere inkomsten uit verkoop van gronden.
- Hogere kosten voor het storten van afval
- Meevaller op ontvangen subsidies

Het College van Burgemeester en Wethouders

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 08:37:20 met de export van 06/24/2020 14:04:04