Jaarrekening 2019 Edam-Volendam
portal

Financiën

Vermogenspositie

Hier volgt een beschrijving van de ontwikkeling van de gemeentelijke vermogenspositie. Daarbij wordt de ontwikkeling van het eigen vermogen weergegeven. Toelichting op de vermogenspositie is gepresenteerd middels de toelichting op de balans.

Ontwikkeling van het eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het resultaat na bestemming volgens het overzicht van baten en lasten (het saldo van de rekening).

Bedragen * € 1.000

Stand
1-1-2019

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Stand
31-12-2019

Algemene reserve

22.756

4.067

12.245

0

14.578

Bestemmingsreserves

46.335

17.797

4.405

2.464

57.263

Saldo van de rekening

4.063

2.298

0

4.063

2.299

Totaal

73.154

24.162

16.650

6.527

74.140

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 08:37:20 met de export van 06/24/2020 14:04:04