Jaarrekening 2019 Edam-Volendam
portal

Balans en toelichting

Balans en toelichting

Bedragen * € 1.000

31-12-2019

31-12-2018

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

0

0

Subtotaal

0

0

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

72.284

71.171

Investeringen met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven

12.599

10.815

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

21.738

15.225

Subtotaal

106.622

97.210

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

1.034

1.034

Overige langlopende leningen

10.885

10.847

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

130

130

Subtotaal

12.050

12.011

Totaal vaste activa

118.671

109.221

Vlottende Activa

Voorraden

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

-8.621

-1.548

Subtotaal

-8.621

-1.548

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

5.491

5.653

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

397

0

Overige vorderingen

1.930

1.462

Subtotaal

7.817

7.115

Liquide middelen

Kassaldi

13

12

Banksaldi

533

13

Subtotaal

547

25

Overlopende activa

Nog te ontvangen specifieke uitkeringen

0

0

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

1.572

1.995

Subtotaal

1.572

1.995

Totaal Vlottende Activa

1.316

7.587

TOTAAL ACTIVA

119.987

116.808

Verliescompensatie VPB

0

0

Bedragen * € 1.000

31-12-2019

31-12-2018

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

14.578

22.756

Bestemmingsreserve

57.263

46.335

Nog te bestemmen resultaat

2.299

4.063

Subtotaal

74.140

73.155

Voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

3.783

3.117

Voorzieningen voor onderhoud en egalisatie

0

0

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

9.632

8.961

Subtotaal

13.415

12.079

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen

19.506

15.827

Waarborgsommen

16

13

Subtotaal

19.522

15.840

Totaal Vaste Passiva

107.078

101.074

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Banksaldi

0

3.519

Overige schulden

8.513

7.840

Subtotaal

8.513

11.359

Overlopende passiva

Ontvangen voorschotten specifieke uitkeringen

3.261

2.940

Overige overlopende passiva

1.136

1.436

Subtotaal

4.397

4.375

Totaal Vlottende Passiva

12.909

15.734

TOTAAL PASSIVA

119.987

116.808

Gewaarborgde geldleningen

98.618

96.810

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 08:37:20 met de export van 06/24/2020 14:04:04