Jaarrekening 2019 Edam-Volendam
portal

Bijlagen

EMU-saldo

Nr

Omschrijving

Jaarrekening

2019

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

985

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

4.518

3

Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van

voorzieningen ten bate van de exploitatie

1.375

4

Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

15.100

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen,

geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet verantwoord op de exploitatie

658

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

474

7

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs),

voor zover niet op exploitatie verantwoord

4.214

8

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet al op exploitatie verantwoord

12.785

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

90

10

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen,

maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht

0

11

Verkoop van effecten:

a) Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

b) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

0

1.391

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 08:37:20 met de export van 06/24/2020 14:04:04