Jaarrekening 2019 Edam-Volendam
portal

Sociaal Domein/Samenleving

Speerpunten

Portefeuillehouder onderwijs:Vincent Tuijp
Portefeuillehouder onderwijshuisvesting: Albert Koning

Coalitieakkoord

Onderwijs

Onderwijs vervult een centrale rol in onze maatschappij. Een leven lang leren en jezelf blijven ontwikkelen zijn tegenwoordig heel gewoon. Dat moet ook, want door onder meer automatisering en robotisering zullen de beroepen van vandaag niet meer de beroepen van morgen zijn. Omdat onderwijs moet voorbereiden op werkzaamheden die nog niet bestaan, is nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente noodzakelijk.

Er wordt gestreefd naar een zo breed mogelijk onderwijsaanbod binnen de gemeente, met behoud van kleine scholen in buurten en dorpen. Voor het passend onderwijs, zowel voor beneden- als bovengemiddelde leerlingen is een goede verbinding met het gemeentelijk team een voorwaarde, waarbij schoolmaatschappelijk werk en de leerplichtambtenaren een cruciale rol vervullen. Bewegingsonderwijs is belangrijk, het liefst met vakleerkrachten in het primair onderwijs.

Ook moet het schoolzwemmen zoveel mogelijk in stand gehouden worden; voor de beweging, maar ook vanwege veiligheid in onze waterrijke gemeente.

De realisatie van kind centra die opvang en educatie bieden voor alle kinderen van O tot 12 jaar kunnen een oplossing bieden voor allerlei zaken. Denk aan huisvesting, onderwijsachterstanden, voorkomen van problemen met integratie, preventieve jeugdzorg, krimp van voorzieningen, maar vooral aanpak preventieve jeugdproblematiek en talentontwikkeling van kinderen. Daarbij zal bestaande huisvesting nadrukkelijk in ogenschouw worden genomen. De gemeente zal oneigenlijke concurrentie met commerciële aanbieders niet toestaan.

Onderwijshuisvestingsplan

In overleg met de schoolbesturen wordt een onderwijshuisvestingsplan gemaakt rekening houdend met de staat van de schoolgebouwen, leerlingenprognoses en gedeelde verantwoordelijkheid voor het bouwen en onderhouden van onderwijshuisvesting. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeente zeggenschap houdt over de grondposities.

Nadere toelichting

Niet van toepassing

Doelen en ambities

Onderwijs

Passend en bereikbaar onderwijs voor alle jeugdigen van de gemeente met een goede samenwerking tussen scholen en gemeente.

Onderwijshuisvestingsplan

 1. In samenwerking met de schoolbesturen worden verschillende onderwijsvisies en –doelstellingen vertaald naar een gemeenschappelijke visie op onderwijshuisvesting.
 2. Het realiseren van schoolgebouwen, die voldoen aan de speerpunten v.w.b. duurzaamheid: energiebesparende maatregelen ((B)ENG) en binnenklimaat (‘frisse scholen’). Daarnaast dient een modern schoolgebouw de flexibiliteit te hebben om de 21ste -eeuwse onderwijsontwikkelingen te kunnen faciliteren.
 3. De scholen beter integreren in de samenleving: clustering van maatschappelijke activiteiten in schoolgebouwen, rekening houdend met voldoende spreiding (Integraal Kind Centrum, samenwerkingsverband jeugdzorg, etc.)
 4. Beter anticiperen op leegstand. Leegstand kost immers geld: minder financiële middelen voor hetzelfde aantal vierkante meters.
 5. Financiële transparantie voor alle partijen: Op basis van een IHP en MJOP is bekend voor de gemeente en de schoolbesturen wanneer en hoeveel er moet worden geïnvesteerd in renovatie, verbouwing en/of nieuwbouw.
 6. Nieuwbouw van de st. Vincentiusschool (locatie van de huidige Zuidwester), afgestemd op de doelstellingen en afspraken in het nieuwe IHP.
 7. Vervangende nieuwbouw Meester Hayeschool te Beets, afgestemd op de doelstellingen en afspraken zoals vastgelegd in het nieuwe IHP.
 8. Een concreet (bouw)plan/concrete bouwplannen met betrekking tot de (ver)nieuwbouw/renovatie van de Edamse basisscholen.

Wat wilden we daarvoor doen

Onderwijs

2019

2020

2021

2022

Uitvoeren lokale onderwijsagenda

X

X

X

X

Uitvoeren regionale agenda passend onderwijs

X

X

X

X

Vormgeven Integraal Kind Centrum

X

X

Onderwijshuisvestingsplan

2019

2020

2021

2022

Vaststellen en effectueren Integraal Huisvestingsplan

X

X

X

X

Uitvoering nieuwbouw Vincentius school

X

X

Voorbereiding/uitvoering vervangende nieuwbouw Meester Hayeschool Beets

X

X

Onderzoeken en concretiseren mogelijkheden Edamse scholenscenario

X

X

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderwijs

 • Met schoolbesturen, het Samenwerkingsverband Waterland en gemeenten in de regio vindt zowel lokaal als regionaal regelmatig inhoudelijk overleg plaats. Regionaal staan de afstemming onderwijs en participatie, schakelklas en zorg voor de jeugd op de agenda passend onderwijs. In dit kader is in 2019 verdere uitvoering gegeven aan het in 2018 vastgestelde ondersteuningsplan.
 • In 2018 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar kwetsbare jongeren en de overstap van VSO en Praktijkonderwijs naar arbeid. Naar aanleiding van dit onderzoek is in 2019 verder uitvoering gegeven door middel van regionale trajecten om in samenwerking met onderwijs, Participatie en Wmo de overstap te versoepelen. In 2020 worden deze trajecten geëvalueerd.
 • In 2019 is het Schoolmaatschappelijk werk gecontinueerd. Inmiddels wordt op alle scholen deze preventieve hulp aangeboden.
 • Lokaal wordt de agenda passend onderwijs vormgegeven binnen programma Samen Beter. Vanuit dit programma is, in samenwerking met team LEF, in 2019 het programma Kansrijk (activiteiten jeugd) en een nieuw voorlichtingsaanbod (alcohol, online veiligheid) ontstaan. Samen met het onderwijs zijn de visie en voorwaarden voor de activiteiten opgesteld. Vervolgens zijn voor deze opdrachten de aanbestedingsprocedures opgestart en afgerond. In deze procedures hebben diverse vertegenwoordigers vanuit het onderwijs een adviserende rol vervuld. In 2019 is het programma Kansrijk daadwerkelijk gestart. De voorlichtingsactiviteiten starten begin 2020.
 • Daarnaast zijn de lessen vanuit het Kennis en Talentcentrum Edam-Volendam (KTEV) op diverse scholen gecontinueerd. Het KTEV heeft vanuit een andere opdracht tot doel het ontwikkelen van een brede motorische basis bij alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar.
 • Tevens is de verbinding en zorgstructuur tussen zorg en onderwijs verder verstevigd. Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met alle intern begeleiders van de scholen. Tijdens deze bijeenkomst zijn de lokale zorgstructuur, kindermishandeling en de evaluatie van het Schoolmaatschappelijk werk besproken. Er is afgesproken deze nieuwe samenwerking in stand te houden.
 • De gemeente Edam-Volendam ontwikkelt een nieuwbouwlocatie voor 6 kinderopvanggroepen (kinderdagopvang en peuterspeelzalen) in de Broeckgouw, waar ook VVE- programma’s geboden worden. Dit ‘kindcentrum de Broeckgouw’ biedt plaats aan de groepen die momenteel via het CBW gehuisvest zijn op de locaties Maria Goretti, de Val van Urk en de Ark, die daarmee vrij komen voor alternatieve ontwikkelingen. De locatie naast basisschool de Blokwere maakt een toekomstige (verdere) samenwerking en ontwikkeling tot Integraal Kind Centrum mogelijk. In 2019 is het programma van eisen herijkt baar kinderopvangfuncties van het CBW in combinatie met daarboven gelegen huurwoningen. Het project kindcentrum is onderdeel van het programma Projecten, waarover elk kwartaal wordt gerapporteerd aan de gemeenteraad.

Onderwijshuisvestingsplan

Vaststellen en effectueren Integraal Huisvestingsplan

In 2019 is begonnen met het opstellen van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Het IHP IS een meerjarige visie op onderwijshuisvesting. Het IHP wordt gezamenlijk met schoolbesturen en gemeente opgesteld. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het realiseren van passende huisvesting, die ondersteunend is aan de inhoudelijke doelstellingen van het onderwijs.
Het IHP bestaat uit drie onderdelen, te weten

 • Gezamenlijke onderwijsvisie (wat willen we bereiken)
 • Scenario’s (hoe willen we dit bereiken)
 • Financiën (hoe gaan we dit betalen).

 Conform de planning is het IHP eind 2020 in concept klaar.

Uitvoering nieuwbouw Vincentius school
Eind 2019 is gestart met de ontwerpfase van de nieuwbouw van de Sint Vincentius-school. De omwonenden van de nieuwe school zijn bij het proces betrokken. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten, waarover elk kwartaal wordt gerapporteerd aan de gemeenteraad.

Voorbereiding/uitvoering vervangende nieuwbouw Meester Hayeschool Beets

In september 2019 heeft de projectstart voor de vervangende nieuwbouw van de Meester Haye school plaatsgevonden. Begin 2020 is een externe projectleider aangesteld door stichting Opspoor. De omwonenden van de school worden bij het proces betrokken. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten, waarover elk kwartaal wordt gerapporteerd aan de gemeenteraad.

Onderzoeken en concretiseren mogelijkheden Edamse scholenscenario

Een scenario voor de scholen in Edam worden meegenomen in het IHP.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 08:37:20 met de export van 06/24/2020 14:04:04