Jaarrekening 2019 Edam-Volendam
portal

Paragrafen

Financiering

Bij het aantrekken van langlopende geldleningen moet de gemeente rekening houden met de renterisiconorm. Deze norm heeft als doel het toekomstig renterisico te beperken door de aflossingen en renteherzieningen te spreiden. Voorkomen moet worden dat er in enig jaar een te grote concentratie plaatsvindt van aflossingen en renteherzieningen op lopende leningen. Het renterisicobedrag wordt volgens de Wet Fido berekend als de som van de renteherzieningen en de aflossingen. Het totale renterisicobedrag mag niet groter zijn dan 20% van het begrotingstotaal van de oorspronkelijke begroting. In 2019 bedroeg de renterisiconorm € 18,51 mln.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Stand begrotingssaldo begin jaar

92.552

88.962

88.822

86.197

Vastgesteld percentage % (Wet Fido)

20

20

20

20

Renterisiconorm

18.510

17.792

17.764

17.239

Risico vaste schuld

1.821

2.005

2.005

2.005

Ruimte onder risiconorm

16.689

15.787

15.759

15.234

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 08:37:20 met de export van 06/24/2020 14:04:04