Jaarrekening 2019 Edam-Volendam
portal

Paragrafen

Financiering

Het rentebeleid ziet er als volgt uit:

  • over het eigen vermogen wordt geen rente berekend
  • er vindt geen rentebijschrijving op reserves plaats
  • de rentekosten bestaan alleen uit de werkelijk te betalen rentelasten over uitstaande geldleningen
  • deze rentekosten worden omgeslagen over de activa; daarbij is het toegestaan het rentepercentage te corrigeren met een plus of min van 0,5%
  • het rentepercentage van aan taakvelden toe te rekenen rente bedraagt 0,71%. De gemeente heeft dit percentage afgerond op 0,5%

Hieronder volgt een berekening van de rentekosten in 2019.

Bedragen * € 1.000

Rentetoerekening

2019

Externe rentelasten langlopende leningen

661

Externe rentebaten

Saldo door te rekenen externe rente

661

Rente grondexploitaties

25

Rente voorzieningen

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

686

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

544

Renteresultaat op het taakveld Treasury

142

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 08:37:20 met de export van 06/24/2020 14:04:04